• |
  • |

เมนูหลัก | Privacy and Data Protection Policyข้อกำหนด Privacy and Data Protection Policy

      ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานแอปพลิเคชั่น Fine Arts Digital Center เป็นแอปพลิเคชั่นที่เปิดใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ในการลงทะเบียนสมาชิกผู้ใช้บริการของ Fine Arts Digital Center ท่านตกลงยอมรับกฎ ระเบียบ เงื่อนไขในการให้บริการของ Fine Arts Digital Center กรุณาอ่านนโนบายดังกล่าวเพื่อความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำ Fine Arts Digital Center นี้ ขึ้นเพื่อให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ผ่าน นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์, หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ , สื่อมัลตมีเดีย และ คลังภาพ ทั้งนี้ข้อมูลหรือบริการต่างๆ ที่ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำเสนอผ่าน Fine Arts Digital Center ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง

2. ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่สมาชิกได้ระบุไว้ใน Fine Arts Digital Center นั้น ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะเก็บเป็นความลับ โดยระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลความลับนี้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็นเช่น

      (1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย
      (2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
      (3) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของสมาชิก Fine Arts Digital Center หรือต่อสาธารณะ
      (4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ Fine Arts Digital Center ได้ให้ไว้

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

      สมาชิกของ Fine Arts Digital Center นี้สามารถใช้บริการต่างๆ ได้ทันทีที่มีการสมัครใช้บริการ

เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยสมาชิกจะไม่ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงเสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นไม่ว่าในทางใด และไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น

2. สมาชิกต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกไว้เป็นความลับ และใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

3. จะไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

4. จะไม่แทรกแซงการใช้บริการ และกิจกรรมใน Fine Arts Digital Center ของสมาชิกท่านอื่นๆ สมาชิกต้องใช้ข้อความที่สุภาพและให้เกียรติสมาชิกอื่นๆ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น การแสดงความคิดเห็นใดๆ ให้พึงระลึกอยู่เสมอว่ามี ผู้อื่นที่แตกต่างทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิและวุฒิภาวะ จึงควรระมัดระวังข้อความและโปรดมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้นำเสนอไป นอกจากนี้ต้องเคารพเสรีภาพการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการวิวาทหรือทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. ห้ามสมาชิกกระทำการต่อไปนี้

      (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
      (2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
      (3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
      (4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
      (5) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือถูกสงวนสิทธิ์ ห้ามมิให้เผยแพร่ เช่น รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ ไฟล์เสียงต่างๆ เป็นต้น
      (6) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ถ้าสมาชิกกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีสิทธิลบ หรือเอาออกซึ่งข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ

6. สมาชิกตกลงที่จะปกป้อง ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ Fine Arts Digital Center จากการเรียกร้องบังคับต่างๆ จากบุคคลที่สาม รวมทั้งสมาชิกต้องยินยอมชดใช้ค่าทนายความต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ Fine Arts Digital Center โดยละเมิดกฎข้อบังคับ กติกามารยาทในการใช้บริการของ Fine Arts Digital Center และการละเมิดข้อกฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ตของสมาชิก

การสละข้อเรียกร้อง

1. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่า ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาที่ใช้การติดต่อสื่อสารของสมาชิกและเนื้อหาข้อมูลที่สมาชิก บันทึกความคิดเห็นลงในแอปพลิเคชั่นนี้ ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน Fine Arts Digital Center รวมทั้ง ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก

2. ผู้เป็นสมาชิก Fine Arts Digital Center ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ Fine Arts Digital Center นั้นๆ เอง ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ในการให้บริการ

3. สมาชิกเข้าใจและยอมรับวา คำแนะนำของ ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำอย่างเป็นทางการ ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดของข้อมูลต่อไปเพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่รับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำที่ให้ไปนั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

1. ไม่อนุญาตให้สมาชิกนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไร หรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นสมาชิกที่โฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ สมาชิกท่านอื่นๆ ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอใช้สิทธิ์ระงับการใช้บริการของสมาชิกท่านนั้น

2. สมาชิกรับรู้ว่าเนื้อหาซึ่งรวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวิดีโอกราฟิค, โลโก้ที่ ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โฆษณาเพื่อ Fine Arts Digital Center ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้นสมาชิกไม่อาจคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจาก เนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและบริการ

1. ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลือกการให้บริการและกฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการ โดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ Fine Arts Digital Center และ ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อสมาชิกผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่สามที่ ห้องสมุด ได้กำหนดใช้ระเบียบเงื่อนไขในการแก้ไข หรือยกเลือกบริการบน Fine Arts Digital Center

2. ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ Fine Arts Digital Center โดยทันที และระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานใดๆดังกล่าวนี้ ทั้งต่อตัวสมาชิกเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้ สมาชิกที่ใช้บริการ Fine Arts Digital Center จากทั้งในและนอกประเทศไทย จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ Fine Arts Digital Center กรุณาอีเมล์แจ้งมาได้ที่ fadgc@finearts.go.th หรือติดต่อผู้บริหารแอปพลิเคชั่น

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.