• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดมัลติมีเดีย

ภาพยนตร์ เรื่อง เส้นทางรัก (#LOVE EN ROUTE) 

ภาพยนตร์ส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความหลากหลายและงดงามของศิลปวัฒนธรรม วิถีความเป็นไทย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองดาวรุ่งของประเทศไทย รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยผ่านสื่อภาพยนตร์

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.