• |
  • |

เมนูหลัก | สื่อมัลติมีเดีย

  • มุมมอง :
ผู้แต่ง : -
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี รัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก จึงได้จัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสดังกล่าว
ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพยนตร์ส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความหลากหลายและงดงามของศิลปวัฒนธรรม วิถีความเป็นไทย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองดาวรุ่งของประเทศไทย รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยผ่านสื่อภาพยนตร์
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
โครงการผลิตสื่อด้านศิลปวัฒนธรรมสู่คนพิการ
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
โครงการผลิตสื่อด้านศิลปวัฒนธรรมสู่คนพิการ
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
โครงการผลิตสื่อด้านศิลปวัฒนธรรมสู่คนพิการ
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.