• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : คุณหญิงพิมะลา กุญชร ณ อยุธยา
Publishing Date : May 23, 2018
หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นาย วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา ในเล่มมีเรื่องงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ณ เมรุท้องสนามหลวง วันที่ 26 ธันวาคม 2466
Author : วัดพระแท่นดงรัง
Publishing Date : Oct 11, 2016
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาดังนี้ ประวัติสังเขป จังหวัดกาญจนบุรี พระแท่นดงรัง ประวัติพระแท่นดงรัง โบราณวัตถุสถาน ณ ตำบลพงตึก กาญจนบุรี มีความสำคัญอย่างไรกบประวัติศาสตร์ของไทย มนุษย์ยุคหินในจังหวัดกาญจนบุรี นิราศพระแท่นดงรัง โดยสามเณรกลั่น นิราศพระแท่นดงรัง โดย นายมี หมื่นพรหมสมพัตสร และรายนามคณะกรรมการ
Author : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Publishing Date : May 19, 2015
แนะนำ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี
Author : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Publishing Date : Dec 19, 2016
เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ที่นำมาตีพิมพ์คราวนี้ คัดจากต้นฉบับพิมพ์ดีดเก็บรักษาอยู่ที่กอง จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ซึงถูกจัดพิมพ์ให้ใช้ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมลำดวน ดิสกุล ณ อยุธยา แต่เป็นอีกฉบับที่ขอรับสำเนาเอกสารซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
Author : สุนทรี สังข์อยุทธ์
Publishing Date : Aug 03, 2017
หนังสือเอกลักษณ์ปักษ์ใต้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงที่มาของจดหมายเหตุดวงตราและสินค้าประจำเมือง 14 จังหวัดภาคใต้
Author : สภาวัฒนธรรมจังหวัดตรัง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
Publishing Date : Apr 30, 2018
หนังสือเอกลักษณ์ปักษ์ใต้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงที่มาของจดหมายเหตุดวงตราและสินค้าประจำเมือง 14 จังหวัดภาคใต้
Author : พระพี่นางเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี
Publishing Date : Nov 25, 2016
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัตินายขนบ บุปผเวส พระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรี ปีชวด จุลศักราช 1238 (พ.ศ.2419) จันทบุรี ระลึกถึงความหลังเมื่อครั้งเฝ้าตามชมพระบารมีพระพุทธเจ้าหลวง
Author : ดร.ประยูร กาญจนดุล, นายปานจิตต์ อเนกวนิช, นายเวทย์ นิจถาวร
Publishing Date : Aug 29, 2016
เทศาภิบาล เล่มที่ 49 ตอนที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2497
Author : อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล
Publishing Date : Dec 20, 2016
รัฐบาลได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่างประเทศ การปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการบำรุงท้องที่ ระเบียบข้าราชการพลเรือน อำนาจอนุญาตการลาป่วยของข้าราชการ ระเบียบและหนังสือหมู่ของกระทรวงมหาดไทยและกรมมหาดไทย การขุดบ่อเลี้ยงปลา งานติดที่ งานติดคน การสืบสวนคดีบางเรื่อง ราชธรรมในทัศนะของเช็คสเปียร์ สภาพท้องที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในด้านลดค่าครองชีพ การบริหาราชการแผ่นดินและการประสานงาน ข่าวมหาดไทย งานปกครองในหน้าที่กรมมหาดไทย
Author : กรมมหาดไทย
Publishing Date : Oct 11, 2016
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาดังนี้ ภาคกฎหมายมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติว่าด้วยการสำรวจ การออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่ 5 พ.ศ. 2496 ฯลฯ ภาคสารคดีมีคำปราศรัยในคราวตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต บันทึกการดูงานในต่างประเทศ ฯลฯ ภาคระเบียบการ มีระเบียบการและหนังสือหมู่ คำพิพากษาฏีกาบางเรื่อง ภาคข่าวมีข่าวเกี่ยวกับข้าราชการมหาดไทย ข่าวองค์การฌาปนกิจ ข่าวเบ็ดเตล็ด หน้าสมาชิก บรรณาธิการแถลง
Author : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
Publishing Date : May 28, 2018
Author : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
Publishing Date : May 28, 2018
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.