• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : -
Publishing Date : Apr 30, 2018
รวบรวมเหตุเอกสารและบันทึกเหตุการ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษกและจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งสิ้นสุดงาน
Author : -
Publishing Date : May 28, 2018
Author : -
Publishing Date : May 30, 2018
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Mar 20, 2016
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมศิลปากรขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญด้านการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว กรมศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาโดยลำดับ จวบจนรัชกาลปัจจุบัน กรมศิลปากรยังคงได้รับพระราชทานแนวพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อให้การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และพัฒนางานของกรมศิลปากรดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแบบแผนและสามารถนำวิทยาการสมัยใหม่มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
Author : วราห์ โรจนวิภาต
Publishing Date : Jul 15, 2016
หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นอนุสรณ์สนองคุณพระยาราชวังเมือง(ฉาย) เจ้ากรมช้างต้นในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และนายปราบไตรภพ(โชติ) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2546 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบรรพชนตระกูล โรจนวิภาต ประวัตินายปราบไตรภพ (โชติ) นามสกุล สกุลโรจนวิภาต และสกุลเครือญาติทางภาคใต้ หลักเกณฑ์การสืบสกุล ราชสกุลที่เกี่ยวข้อง เจ้าจอมสังวาลย์ในรัชกาลที่ 4 เจ้าจอมมารดาเอม ในรัชกาลที่ 4 วังกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม วังกรมหลวงสรพพศาสตร์ศุภกิจ วันโรจนวิภาต กรรมการทำงานชุดแรก ทุนโรจนวิภาต บ้านตึกปากคลองท่อ แพรับช้างเผือก และรายสกุลต่างๆ
Author : หอจดหมาายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
Publishing Date : Sep 15, 2016
การศึกษา
Author : กระทรวงการเกษตร
Publishing Date : Nov 22, 2016
กระทรวงการเกษตรเป็นกระทรวงหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตามประวัติกระทรวงเกษตรนั้นมีผลงานมากมายล้วนแต่ได้ปรับปรุงและจัดตั้งสิ่งใหม่ให้เจริญก้าวหน้าเยี่ยงอารยประเทศ นับเป็นยุคใหม่ ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้ ก่อให้เกิดความเจริญเป็นปึกแผ่นดังที่ปรากฎอยู่ในปัจุบัน สุดที่จะนำมากล่าวและตีพิมพ์ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งมีความยาวไม่มากนักได้
Author : -
Publishing Date : Oct 31, 2016
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 1 การแจกจ่ายความยุตติธรรมในอินโดจีน ภาคที่ 2 อำนาจควบคุมกิจการฝ่ายยุติธรรม ภาคที่ 3 องค์การยุตติธรรม ภาคที่ 4 เบ็ดเตล็ด
Author : กรมการสารสนเทศ กระทรวงเศรษฐการ
Publishing Date : Dec 20, 2016
สิ่งพิมพ์รัฐบาลว่าด้วยข่าวสารการพาณิชย์และจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ตุลาคม 2499
Author : กระทรวงมหาดไทย
Publishing Date : Dec 14, 2016
เป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับข้อบังคับอัยการพระพุทธศักราช 2465
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.