• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Publishing Date : May 19, 2015
จดหมายเหตุ ถนนสายสำคัญ เมืองอุบลราชธานี
Author : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Publishing Date : May 19, 2015
แนะนำ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี
Author : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Publishing Date : Apr 21, 2016
คำบรรยาย สัมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๐๓
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Mar 20, 2016
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมศิลปากรขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญด้านการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว กรมศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาโดยลำดับ จวบจนรัชกาลปัจจุบัน กรมศิลปากรยังคงได้รับพระราชทานแนวพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อให้การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และพัฒนางานของกรมศิลปากรดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแบบแผนและสามารถนำวิทยาการสมัยใหม่มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
Author : กระทรวงมหาดไทย
Publishing Date : Jul 15, 2016
เป็นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดปทุมคงคา พ.ศ.2483 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ หนังสือข่าวอำเภอ ในเรื่องเกี่ยวกับ จดหมายสื่อสาส์นเนื่องด้วยประเทศสยาม ตั้งแต่เล่มที่ 1 ตอนที่ 8 ถึงเล่มที่ 2 ตอนที่ 12 กล่าวถึงการที่ไทยต้องเสียดินแดน จากจดหมายโต้ตอบในราชการของประเทศ
Author : สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Publishing Date : Jul 15, 2016
หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกพระฉันทพาทไพเราะ(จำรัส สิงหะ) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 18 มกราคม 2518 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรื่องบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ สมเด็จพระนเรศวรทรงกู้บ้านเมือง สมเด็จพระนเรศวรแผ่อาณาเขต เรื่องพระเจดีย์ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Author : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Publishing Date : Jul 15, 2016
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล ท.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 4 เมษายน 2526 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ คำแปลคาถาพระราชนิพนธ์ ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี พระโอรสและธิดาในสมเด็จฯ เทวธรรมกถา พระอัปปมาทกถา และลำดับราชสกุลเทวกุล รวมทั้งราชสกุลและสกุลอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
Author : พันตรีสุจิตร ตุลยานนท์
Publishing Date : Jul 15, 2016
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลโทบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิริทราวาส วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสำคัญของช้างตำราพระคชลักษณ พิธีสมโภชและขึ้นระวาง พระเศวตอดุลยเดชพาหน รายนามช้างที่ขึ้นระวาง เกร็ดความรู้บางประการที่เกี่ยวกับช้างเผือก
Author : โสมทัต เทเวศร์
Publishing Date : Jul 15, 2016
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ศิริชัย สายสนั่น ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 8 มีนาคม 2516 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ เจ้าฟ้าจุฑามณี การศึกษา ทรงกรมบังคับบัญชาทหารปืนใหญ่ ผู้บัญชาการทหารเรือ บวรราชาภิเษก ที่สองรองภูมินทร์ พระราชอัชฌาสัย พระราชนิยม ประชวร-สวรรคต พระราชหัตถเลขาพระจอมเกล้าฯ พระราชโอรสพระราชธิดา
Author : ธนิต อยู่โพธิ์
Publishing Date : Jul 15, 2016
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชมมายุ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 29 มีนาคม 2516 มีเนื้อหา ดังนี้ ตำนานสมณศักดิ์พระวันรัต สมเด็จพระวันรัตในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 21 องค์ และพระนิพนธ์บันทึกของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สังฆราชัญสมโภช
Author : -
Publishing Date : Jul 15, 2016
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายชื่อผู้สละชีพเพื่อชาติ ฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร หัวหน้าคณะปฏิวัติตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภาคต่างๆ การยึดค่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช การสัมมนาเรื่องการให้ความปลอดภัยและพัฒนาหมู่บ้าน โครงการการุณยเทพ คณะนักร้องกล่อมขวัญเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ลัทธิ กรณีป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.