• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : โสมทัต เทเวศร์
Publishing Date : Jul 15, 2016
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ศิริชัย สายสนั่น ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 8 มีนาคม 2516 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ เจ้าฟ้าจุฑามณี การศึกษา ทรงกรมบังคับบัญชาทหารปืนใหญ่ ผู้บัญชาการทหารเรือ บวรราชาภิเษก ที่สองรองภูมินทร์ พระราชอัชฌาสัย พระราชนิยม ประชวร-สวรรคต พระราชหัตถเลขาพระจอมเกล้าฯ พระราชโอรสพระราชธิดา
Author : โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
Publishing Date : Nov 22, 2016
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตามคำอธิบายไว้ว่า ถ้าจะอ้างคำพิพากษา กรรมการฎีกาในเรื่องต่างๆ ทั้งหลายนี้ก็ให้อ้างนำเบอร์ของคำพิพากษา แลปีที่ได้ตัดสินนั้น แลให้เข้าใจในท้ายคำพิพากษานั้นว่า ถ้ากรรมการองค์ใดได้ลงพระนามแลนามข้างต้นในท้ายคำพิพากษานั้นแล้วเป็นเครื่องหมายว่ากรรมการองค์นั้น ผู้นั้นได้เป็นผู้ตรวจแลร่างคำพิพากษาฉบับนั้น
Author : เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
Publishing Date : Dec 21, 2016
มีเนื้อหากล่าวถึงประวัติเพลงลาวดำเนินเกวียน และคำไว้อาลัยของคุณประชุมพรเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) เจ้าของคณะละคร ณ ที่หนึ่งแห่งกาลเวลาพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ ชานพระศรีของเจ้าพระยามหินทรศักดิธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
Author : เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Publishing Date : Dec 13, 2016
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงศึกษาและเชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ ทรงสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง และได้เสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและชาวต่างประเทศ แต่ก็เป็นสิ่งที่นำความวิปโยคโศกเศร้ามาสู่พสกนิกรชาวไทยในภายหลัง เพราะเมื่อเสด็จกลับพระนครได้ ๕ วัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดพิมพ์และแจกเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเทพ เสมถิติ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กำหนดวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๒
Author : อำมาตย์เอกพระยาราชเสนา(ศิริ,เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
Publishing Date : Oct 31, 2016
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาดังนี้ พระนามแลนามผู้ที่มาประชุมอุปราชแลสมุหเทศาภิบาลปีที่ 30 พ.ศ. 2467 คำเปิดประชุม แผนกปกครอง มีเรื่องประชุมดังนี้ ตั้งธนาคาร แลการสหกรณ์ บำรุงการเลี้ยงชีพของราษฎร กำหนดชั้นท้องที่ การพนันประเภทที่ 2 การศาสนา เรือนจำไม่พอ ให้นายอำเภอไม่ต้องตรวจต้นขั่วใบเสร็จประจำวัน แผนกสาธารณสุขมีเรื่องประชุมดังนี้ การเสนอหนังสือแผนกสาธารณสุข ควรให้กรมการส่งต้นขั่วรายงานคนตาย แบบ (ป,ค,18) มายังศาลากลางจังหวัด สร้างโรงพยาบาลและโอสถสภาตามหัวเมือง วางระเบียบเก็บภาษีโรงร้านของสุขาภิบาล โรงพยาบาลโรคเรื้อนแลกุฎจัง โรงพยาบาลคนเสียจริต
Author : อำมาตย์เอก พระยาศรีสำรวจ (ชื่น ภัทรนาวิก)
Publishing Date : Nov 22, 2016
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชพงษาวดารเก่า พงษาวดารเมืองลแวก และพงษาวดารหัวเมืองมณฑลอิสาณ
Author : อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล
Publishing Date : Dec 20, 2016
รัฐบาลได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่างประเทศ การปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการบำรุงท้องที่ ระเบียบข้าราชการพลเรือน อำนาจอนุญาตการลาป่วยของข้าราชการ ระเบียบและหนังสือหมู่ของกระทรวงมหาดไทยและกรมมหาดไทย การขุดบ่อเลี้ยงปลา งานติดที่ งานติดคน การสืบสวนคดีบางเรื่อง ราชธรรมในทัศนะของเช็คสเปียร์ สภาพท้องที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในด้านลดค่าครองชีพ การบริหาราชการแผ่นดินและการประสานงาน ข่าวมหาดไทย งานปกครองในหน้าที่กรมมหาดไทย
Author : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
Publishing Date : Dec 23, 2016
วันที่ 3 กุมภาพันธ์อันเป็นวันสำคัญของทหารผ่านศึกวันหนึ่ง องค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึกได้จัดให้มีวันที่ระลึกทหารผ่านศึกขึ้นทุกปี ดังนั้นในปีนี้จึงได้จัดทำรายงานเป็นฉบับ พิเศษมีรายงานประจำปีรวมอยู่ด้วย หนังสืออุสรณ์ครบรอบ 20 ปี ของ อผศ.ฉบับนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของ องค์การฯ เพื่อให้ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบบครัวรวมทั้งบุคคลที่สนใจใน กิจการขององค์การฯ ได้ทราบทั่วกัน
Author : หอจดหมาายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
Publishing Date : Sep 15, 2016
การศึกษา
Author : หอจดหมาายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
Publishing Date : Sep 15, 2016
การศึกษา
Author : หอจดหมาายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
Publishing Date : Sep 15, 2016
การศึกษา
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.