• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : -
Publishing Date : Apr 30, 2018
รวบรวมเหตุเอกสารและบันทึกเหตุการ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษกและจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งสิ้นสุดงาน
Author : -
Publishing Date : May 28, 2018
Author : -
Publishing Date : May 30, 2018
Author : -
Publishing Date : Oct 11, 2016
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงข้อบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมเนียมคลองซึ่งมีจำนวน 10 มาตรา เพื่อให้ราษฎรทราบและปฏิบัติตาม
Author : -
Publishing Date : Oct 31, 2016
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 1 การแจกจ่ายความยุตติธรรมในอินโดจีน ภาคที่ 2 อำนาจควบคุมกิจการฝ่ายยุติธรรม ภาคที่ 3 องค์การยุตติธรรม ภาคที่ 4 เบ็ดเตล็ด
Author : -
Publishing Date : Oct 31, 2016
เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย เครื่องหมายกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน สมัยราชธานีสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คอมมิวนิสต์ศัตรูของประชาชน ประวัติการคุกคามของคอมมิวนิสต์ต่อประเทศไทย ประเทศของเรา เราพัฒนา แผ่นดินของเรา เมื่อเขารุกรานเราต้องสู้ และเรายินดีให้อภัย แต่ถ้าไม่กลับใจเราจำเป็นต้องปราบ
Author : -
Publishing Date : Oct 31, 2016
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พ่อแม่เป็นพรหมของลูก ครูคนแรก การรับถ่ายทอดอุปนิสัย ความรักที่บริสุทธิ์ แม่พิมพ์ของลูก สัญชาติญาณของเด็ก อย่าใช้อารมณ์กับเด็ก ฝึกเด็กให้กินเป็นเวลา
Author : -
Publishing Date : Nov 22, 2016
การสร้างบ่อน้ำเมื่อ พ.ศ. 2482 กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาวางระเบียบการสร้างบ่อน้ำและเมื่อปี พ.ศ. 2483 นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความจำเป็นในการสร้างบ่อน้ำสาธารณะให้แก่ราษฎร และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการชักชวนปวงชนชาวไทยสละรายได้ในวันชาติเพื่อเป็นสาธารณกุศล
Author : -
Publishing Date : Nov 22, 2016
ตอนที่ 1 พแนกการปกครอง ตอนที่ 2 พแนกการศึกษา ตอนที่ 3 พแนกระเบียบการ ตอนที่ 4 พแนกการฝึกหัดสั่งสอน ตอนที่ 5 พแนกการประลองยุทธและซ้อมรบ ตอนที่ 6 พแนกการเบ็ตเตล็ด
Author : -
Publishing Date : Nov 22, 2016
ประวัติโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน รายชื่อแพทย์ผู้อำนวยการและแพทย์ประจำโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สถิติผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยผู้มีรายได้น้อย สถิติการออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล, พื้นที่ชายแดน สถิติชีพของอำเภอโป่งน้ำร้อน สถานะโรคมาเลเรียของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปัญหาสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน ข้อมูลทั่วไปของอำเภอโป่งน้ำร้อน รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
Author : -
Publishing Date : Dec 07, 2016
จดหมายเหตุเสือป่า
Author : -
Publishing Date : Dec 21, 2016
จดหมายเหตุว่าด้วยยอดทะเบียฬต่างๆ จำนวนร,ศ,128, 129, 130 รวบรวมจากใบบอกแลโทรเลขที่มณฑลต่างๆ บอกมายังกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 ตุลาคม ร,ศ,131
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.