• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

วิวัฒนาการของศิลปอินเดียแบบอมราวดี 

หนังสือเล่มนี้ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศสกุล จัดพิมพ์ขึ้นเป็นหนึ่งในหนังสือชุดประกอบการศึกษาของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กล่าวถึงประวัติของศิลปอินเดียไว้อย่างย่อๆ ประกอบด้วย วิธีพิจารณาวิวัฒนาการของลวดลาย วิวัฒนาการของศิลปะอินเดียแบบอมราวดี โดยได้อธิบายถึงลวดลายต่างๆ อาทิ ลวดลายที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกัน ลวดลายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด และลวดลายอื่นๆ เป็นต้น

วันที่พิมพ์
: Mar 17, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-120 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.