• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ตำนานสมณศักดิ์ พระวันรัต และสมเด็จพระราชาคณะผู้ทรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระวันรัต ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชมมายุ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 29 มีนาคม 2516 มีเนื้อหา ดังนี้ ตำนานสมณศักดิ์พระวันรัต สมเด็จพระวันรัตในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 21 องค์ และพระนิพนธ์บันทึกของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สังฆราชัญสมโภช

วันที่พิมพ์
: Jul 15, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 263 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.