• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระ ยาดำรงราชานุภาพ ภาค 3 Part 1 

สาส์นสมเด็จคือลายพระหัตถ์ของสมเด็จสองพระองค์สมเด็จองค์หนึ่งทรงเป็นเอตทัคคะคะในทางศิลปะ วรรณคดี อักษรศาสตร์ และสถาปัตยกรรมไทย สมเด็จอีกพระองค์หนึ่งทรงเป็นเอตทัคคะในทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย ทั้งสองพระองค์เป็นยอดนักปราชญ์อุดมมหาบัณฑิตแห่งประเทศไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นเจ้านายสูงศักดิ์ในพระราชวงศ์จักรีและเป็นที่เคารพสักการะแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ในฐานะที่ทรงเป็นกุลเชษฐ์ สมเด็จสองพระองค์ คือ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย” ภาค 3

วันที่พิมพ์
: Jun 25, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: ปก-149 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.