• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

การเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่5 

การรับวัฒนธรรมยุโรปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวนี้ มีส่วนกระทบต่อการเปลีั่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมไปด้วยอย่างมาก จนถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนอันสำคัญที่มีผลสืบเนื่องมาสังคมไทยปัจจุบัน ดังนั้น สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรจัดทำ ดครงการเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่5 "

วันที่พิมพ์
: May 21, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 152 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.