• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

การเกษตรในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กระทรวงการเกษตรเป็นกระทรวงหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตามประวัติกระทรวงเกษตรนั้นมีผลงานมากมายล้วนแต่ได้ปรับปรุงและจัดตั้งสิ่งใหม่ให้เจริญก้าวหน้าเยี่ยงอารยประเทศ นับเป็นยุคใหม่ ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้ ก่อให้เกิดความเจริญเป็นปึกแผ่นดังที่ปรากฎอยู่ในปัจุบัน สุดที่จะนำมากล่าวและตีพิมพ์ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งมีความยาวไม่มากนักได้

วันที่พิมพ์
: Nov 22, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 35 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.