• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

105 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมศิลปากรขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญด้านการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว กรมศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาโดยลำดับ จวบจนรัชกาลปัจจุบัน กรมศิลปากรยังคงได้รับพระราชทานแนวพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อให้การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และพัฒนางานของกรมศิลปากรดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแบบแผนและสามารถนำวิทยาการสมัยใหม่มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

วันที่พิมพ์
: Mar 20, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 200 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.